Novinky

Oznámení akcionářům společnosti

26.08.2014

VÝSLEDEK ROZHODOVÁNÍ PER ROLLAM

PŘEDSTAVENSTVO

obchodní společnosti AXIGON a.s., IČ: 649 49 320, se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3746 (dále jen „společnost“ nebo „podnikatel“) tímto

 

OZNAMUJE AKCIONÁŘŮM SPOLEČNOSTI

v souladu ust. § 420 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“)

 

VÝSLEDKY ROZHODOVÁNÍ

dle § 418 a § 419 ZOK

(1) Návrh rozhodnutí č. 1

Představenstvo společnosti navrhuje, aby prostřednictvím rozhodování per rollam bylo přijato toto rozhodnutí:

Odvolává se člen dozorčí rady - Ing. Damir Duraković, nar. 1. listopadu 1977, bytem Praha 10 - Malešice, Univerzitní 684/6, PSČ, 108 00 z funkce člena dozorčí rady.“

 

Výsledek rozhodování per rollam o návrhu rozhodnutí č. 1:

   Hlasování:                    Pro: 100% (6000 hlasů)
                                          Proti:

Dle ust. § 419 odst. 3 ZOK se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti, tj. z 6000 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny akcionářů společnosti, nejméně 3000 % hlasů všech akcionářů společnosti.

Výsledek hlasování byl zjištěn z písemných vyjádření všech akcionářů. Na základě sečtení hlasů akcionářů hlasovalo pro přijetí 100% hlasů akcionářů, tj. 6000 hlasů, proti nehlasoval nikdo. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vznesena žádné protesty ani námitky. Návrh č. 1 byl přijat.

Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí byl zjištěn z ust. § 415 ZOK a článku VII stanov společnosti ve znění platném  a účinném ke dni 25.6.2014.

Rozhodnutí č. 1 bylo přijato dne 21.8. 2014.

 

(2) Návrh rozhodnutí č. 2

Představenstvo společnosti navrhuje, aby prostřednictvím rozhodování per rollam bylo přijato toto rozhodnutí:

Volí se nový člen dozorčí rady - Ing. Marcela Šťastná, nar. 20. května 1976, bytem Lomená 494, 250 64 Měšice do funkce člena dozorčí rady.“

Výsledek rozhodování per rollam o návrhu rozhodnutí č. 2:

   Hlasování:                    Pro: 100% (6000 hlasů)
                                          Proti:

Dle ust. § 419 odst. 3 ZOK se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti, tj. z 6000 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny akcionářů společnosti, nejméně 3000 % hlasů všech akcionářů společnosti.

Výsledek hlasování byl zjištěn z písemných vyjádření všech akcionářů. Na základě sečtení hlasů akcionářů hlasovalo pro přijetí 100% hlasů akcionářů, tj. 6000 hlasů, proti nehlasoval nikdo. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vznesena žádné protesty ani námitky. Návrh č. 2 byl přijat.

Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí byl zjištěn z ust. § 415 ZOK a článku VII stanov společnosti ve znění platném  a účinném ke dni 25.6.2014.

Rozhodnutí č. 2 bylo přijato dne 21.8. 2014.

 

(3) Návrh rozhodnutí č. 3

Představenstvo společnosti navrhuje, aby prostřednictvím rozhodování per rollam bylo přijato toto rozhodnutí:

Schvaluje se udělení prokury Ing. Damiru Durakovićovi, nar. 1. listopadu 1977, bytem Praha 10 - Malešice, Univerzitní 684/6, PSČ 108 00.

Udělením prokury zmocňuje podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku prokuristu k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Prokurista se podepisuje tak, že k firmě podnikatele připojí svůj podpis a údaj označující prokuru.“

Výsledek rozhodování per rollam o návrhu rozhodnutí č. 3:

   Hlasování:                    Pro: 100% (6000 hlasů)
                                          Proti:

Dle ust. § 419 odst. 3 ZOK se rozhodná většina počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů společnosti, tj. z 6000 hlasů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny akcionářů společnosti, nejméně 3000 % hlasů všech akcionářů společnosti.

Výsledek hlasování byl zjištěn z písemných vyjádření všech akcionářů. Na základě sečtení hlasů akcionářů hlasovalo pro přijetí 100% hlasů akcionářů, tj. 6000 hlasů, proti nehlasoval nikdo. Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vznesena žádné protesty ani námitky. Návrh č. 3 byl přijat.

Rozhodný počet hlasů pro přijetí rozhodnutí byl zjištěn z ust. § 415 ZOK a článku VII stanov společnosti ve znění platném  a účinném ke dni 25.6.2014.

Rozhodnutí č. 3 bylo přijato dne 21.8. 2014.


PUBLIKACE ROZHODNUTÍ:

Výsledek rozhodování oznamuje představenstvo společnosti způsobem stanoveným ZOK a stanovami společnosti pro svolání valné hromady, tedy publikací výsledku hlasování na internetových stránkách společnosti (www.axigon.cz) a zasláním akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

 

V Praze dne 25.8. 2014

 

Představenstvo AXIGON a.s.

 

Mgr. Vladimír Komár,
předseda představenstva
AXIGON a.s.

 

 

Tankovací karty

uzivatel_zmena_prihlaseni