Novinky

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

26.05.2014
Představenstvo obchodní společnosti AXIGON a.s.
IČ: 649 49 320, se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00, Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3746
(dále jen „Společnost“) svolává řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 25. června 2014 v 14:00 hodin na adrese Výtvarná 12/2, Ruzyně, 161 00 Praha 6.
 

Pořad jednání valné hromady:


 1)    Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti.

2)     Volba orgánů valné hromady. 

3)   Projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 a projednání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013.

4)     Projednání zprávy dozorčí rady za rok 2013.

5)     Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2013 a výsledku hospodaření společnosti za rok 2013 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2013.

6)     Změna v orgánech společnosti – odvolání – Ing. Damira Durakoviće, nar. 1. listopadu 1977, bytem Praha 10 - Malešice, Univerzitní 684/6, PSČ 108 00 z funkce člena představenstva; Ing. Martina Černého, nar. 1. srpna 1972, bytem Hovorčovice 425, PSČ 250 64 z funkce člena dozorčí rady.

7)     Rozhodnutí o změně stanov Společnosti, včetně podřízení se Společnosti zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění, jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích.

8)     Změna v orgánech Společnosti – volba nových členů – návrh na zvolení Jaroslava Barvíře, nar. 20. listopadu 1965, bytem Praha 9 - Koloděje, Nad Mokřinou 418/8, PSČ 190 00 do funkce člena představenstva; návrh na zvolení Ing. Damira Durakoviće, nar. 1. listopadu 1977, bytem Praha 10 - Malešice, Univerzitní 684/6, PSČ 108 00 do funkce člena dozorčí rady.

9)     Zrušení rezervního fondu Společnosti a jeho vypořádání.

10)  Závěr.

V souladu s ust. § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění předkládá představenstvo Společnosti návrhy jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění:

Návrh usnesení a zdůvodnění k bodu č. 3 - představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

·         Valná hromada

¤           schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti;

¤           bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013.“

Zdůvodnění:

Představenstvo je povinno v souladu se zákonem předložit valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti. Předložená zpráva podle názoru představenstva podává věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku za rok 2013.

Návrh usnesení a zdůvodnění k bodu č. 4  - představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

·         Valná hromada

¤           schvaluje Zprávu dozorčí rady za rok 2013;

¤           bere na vědomí výsledky přezkumu Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, provedeném dozorčí radou.“

Zdůvodnění:  

Členové dozorčí rady jsou dle ust. § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)  (dále jen „ZOK“) povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti; dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku / úhradu ztráty a zprávu o vztazích a předložit své vyjádření valné hromadě.

Návrh usnesení a zdůvodnění k bodu č. 5  - představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

·         Valná hromada:

¤           schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2013 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti;

¤           rozhoduje o úhradě ztráty Společnosti za rok 2013 takto: celá ztráta ve výši 7.065.598,47 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.“

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky je podle ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK v působnosti valné hromady. Podle názoru představenstva předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci Společnosti. Schválení rozhodnutí o úhradě ztráty je podle ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK v působnosti valné hromady.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2013 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 8 236          Dlouhod. majetek:2 098             Oběžná aktiva: 6 100

Ostatní aktiva: 38

Pasiva celkem: 8 236          Vlastní kapitál: - 2 960              Cizí zdroje: 11 196        

Výnosy celkem: 11 640       Náklady celkem: 18 706            Hospodářský výsledek: - 7 066

 

Návrh usnesení a zdůvodnění k bodu č. 6  - představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

·         „Valná hromada schvaluje navržené změny v orgánech Společnosti, když:

/          odvolává s okamžitou účinností Ing. Damira Durakoviće, nar. 1. listopadu 1977, bytem Praha 10 - Malešice, Univerzitní 684/6, PSČ 108 00, z funkce člena představenstva.“

/          odvolává s okamžitou účinností Ing. Martina Černého, nar. 1. srpna 1972, bytem Hovorčovice 425, PSČ 250 64, z funkce člena dozorčí rady.

Zdůvodnění:

Valná hromada je oprávněna volit a odvolávat členy představenstva i dozorčí rady. Jmenovaní členové představenstva a členové dozorčí rady projevili zájem na ukončení jejich členství v orgánech Společnosti.

 

Návrh usnesení a zdůvodnění k bodu č. 7 - představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

·         „Valná hromada mění stanovy Společnosti tak, že nahrazuje text všech stávajících článků textem novým, a to s účinností k okamžiku jejich přijetí na valné hromadě, s výjimkou posledního článku, jehož účinnost nastává ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se společnosti tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku, a který zní: „Společnost se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění jako celku ve smyslu ustanovení § 777 odst. 5 ZOK, a to s účinností ke dni zveřejnění zápisu o podřízení se tomuto zákonu jako celku v obchodním rejstříku.“

Zdůvodnění:

Změna stanov je v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením článku 8 odst. 2 a) platných stanov Společnosti.  Důvodem navrhovaných změn stanov Společnosti je zejména přizpůsobení jejich obsahu požadavkům nové legislativy (nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb., a zákon o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb.,) a zároveň podřízení se práv a povinností akcionářů zákonu o obchodních korporacích jako celku, čímž dojde k zamezení souběžného aplikování zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění platném do 31.12.2013 v souladu s ust. § 777 odst. 4 ZOK.

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 ZOK a stanov Společnosti, umožní společnost jednotlivým akcionářů společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to v sídle Společnosti, ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady včetně.

Návrh usnesení k bodu 8 - představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

·         „Valná hromada schvaluje navržené změny v orgánech Společnosti, když:

¤           volí Jaroslava Barvíře, nar. 20. listopadu 1965, bytem Praha 9 - Koloděje, Nad Mokřinou 418/8, PSČ 190 00 do funkce člena představenstva, a to s účinností k dnešnímu dni.

¤           volí Ing. Damira Durakoviće, nar. 1. listopadu 1977, bytem Praha 10 - Malešice, Univerzitní 684/6, PSČ 108 00 do funkce člena dozorčí rady, a to s účinností k dnešnímu dni.“    

Zdůvodnění:

Valná hromada je oprávněna volit a odvolávat členy představenstva i dozorčí rady. S ohledem na odvolání členů představenstva a členů dozorčí rady Společnosti je nutné zvolit nové členy těchto orgánů Společnosti, což je v působnosti valné hromady Společnosti. Všichni navržení kandidáti vyslovili se svým zvolením souhlas a zároveň prohlásili, že splňují podmínky pro výkon funkce, do níž jsou navrhováni.

Návrh usnesení a zdůvodnění k bodu č. 9 - představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje:

¤           Zrušení vytvořeného rezervního fondu Společnosti;

¤           Celý zůstatek zrušeného rezervního fondu bude použit na úhradu ztráty vzniklé v minulých letech, tzn. bude převeden na účet Neuhrazená ztráta minulých let;

¤           Nově nevytvářet a nedoplňovat rezervní fond v souladu s nově přijatými stanovami Společnosti.

Zdůvodnění:

Toto rozhodnutí navazuje na legislativní změny. V navrhované změně stanov společnosti je zrušen dosavadní rezervní fond společnosti. Z toho důvodu je nutno rozhodnout, jakým způsobem bude naloženo s finančními prostředky z rezervního fondu.

Dokumenty zveřejněné na internetových stánkách Společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Společnosti, vybrané údaje z účetní závěrky v souladu s článkem 25 odst. 2 platných stanov Společnosti, Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013.

Dokumenty uložené v sídle Společnosti

Řádná účetní závěrka za rok 2013, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013, Zpráva dozorčí rady a návrh změn stanov budou k dispozici k nahlédnutí akcionářům v pracovní dny od 9,00 hodin do 17,00 hod. na adrese Výtvarná 12/2, Ruzyně, 161 00 Praha 6, a to ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady, tj. počínaje dnem 26. května 2014 až do dne konání valné hromady.

 

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady dne 25. června 2014 v 13:45 hodin.

Akcionáři se při registraci prokazují:

·         fyzické osoby platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s ověřeným podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem

·         právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců a:

¤           statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným občanským průkazem;

¤           zplnomocnění zástupci plnou mocí s ověřeným podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným občanským průkazem.

Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo ověřené kopii a odevzdají se při registraci.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

 

Představenstvo AXIGON a.s.

Mgr. Vladimír Komár,

předseda představenstva

AXIGON a.s.

 

 

 

 

 

 

Tankovací karty

uzivatel_zmena_prihlaseni