Novinky

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

11.05.2015

Představenstvo obchodní společnosti

AXIGON a.s.

IČ: 649 49 320, se sídlem Výtvarná 1023/4, Ruzyně, 161 00 Praha 6

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3746

(dále jen „Společnost“)

svolává

řádnou valnou hromadu Společnosti, která se bude konat dne 16. června 2015 v 10:00 hodin na adrese Výtvarná 12/2, Ruzyně, 161 00 Praha 6.

Pořad jednání valné hromady:

1)    Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti. 

2)     Volba orgánů valné hromady. 

3)     Projednání Zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 a projednání Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014.

4)     Projednání Zprávy dozorčí rady za rok 2014.

5)     Schválení řádné účetní závěrky společnosti za rok 2014 a výsledku hospodaření společnosti za rok 2014 a rozhodnutí o úhradě ztráty za rok 2014.

6)     Rozhodnutí o změně stanov Společnosti.

7)     Závěr.

 

V souladu s ust. § 407 odst. 1 písm. f) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění předkládá představenstvo Společnosti návrhy jednotlivých usnesení a jejich zdůvodnění:

 

Návrh usnesení a zdůvodnění k bodu č. 3 - představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

·         Valná hromada

¤           schvaluje Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti;

¤           bere na vědomí Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014.“

 

Zdůvodnění:

Představenstvo je povinno v souladu se zákonem předložit valné hromadě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti. Předložená zpráva podle názoru představenstva podává věrný obraz o podnikatelské činnosti společnosti o stavu jejího majetku za rok 2014.

 

Návrh usnesení a zdůvodnění k bodu č. 4  - představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

·         Valná hromada

¤           schvaluje Zprávu dozorčí rady za rok 2014;

¤           bere na vědomí výsledky přezkumu Zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014, provedeném dozorčí radou.“

Zdůvodnění:  

Členové dozorčí rady jsou dle ust. § 449 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích, dále jen „ZOK“) povinni seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti; dozorčí rada je povinna přezkoumat účetní závěrku, návrh na rozdělení zisku / úhradu ztráty a zprávu o vztazích a předložit své vyjádření valné hromadě.

Návrh usnesení a zdůvodnění k bodu č. 5  - představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

·         Valná hromada:

¤           schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti za rok 2014 ve znění předloženém představenstvem a publikovanou na internetových stránkách společnosti;

¤           rozhoduje o úhradě ztráty Společnosti za rok 2014 takto: celá ztráta ve výši 4.007.353,84 Kč bude převedena na účet neuhrazených ztrát z minulých let.“

Zdůvodnění:

Schválení řádné účetní závěrky je podle ust. § 421 odst. 2 písm. g) ZOK v působnosti valné hromady. Podle názoru představenstva předložená řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci Společnosti. Schválení rozhodnutí o úhradě ztráty je podle ust. § 421 odst. 2 písm. h) ZOK v působnosti valné hromady.

Hlavní údaje z řádné účetní závěrky Společnosti za rok 2014 (v tis. Kč):

Aktiva celkem: 6 393          Dlouhod. majetek: 953               Oběžná aktiva: 5 430

Ostatní aktiva: 10

Pasiva celkem: 6 393          Vlastní kapitál: - 4 467              Cizí zdroje: 10 860        

Výnosy celkem: 10 737       Náklady celkem: 14 744            Hospodářský výsledek: - 4 007

 

Návrh usnesení a zdůvodnění k bodu č. 6 - představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout toto usnesení:

·         „Valná hromada mění stanovy Společnosti tak, že nahrazuje text čl. II platných Stanov Společnosti takto:

II.

Předmět podnikání

Předmětem podnikání společnosti je: 

-        Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona. 

-        Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru.

 

Zdůvodnění:

Změna stanov je v působnosti valné hromady v souladu s ustanovením článku VII odst. A5) platných stanov Společnosti.  Důvodem navrhovaných změn stanov Společnosti je změna předmětu podnikání Společnosti.

 

V souladu s ustanovením § 408 odst. 2 ZOK a stanov Společnosti, umožní společnost jednotlivým akcionářům společnosti zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to v sídle Společnosti, ode dne uveřejnění této pozvánky do dne konání valné hromady včetně.

 

 

Dokumenty zveřejněné na internetových stánkách Společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Společnosti, vybrané údaje z účetní závěrky v souladu s článkem VII odst. B platných stanov Společnosti, Zpráva o podnikatelské činnosti Společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014.

Dokumenty uložené v sídle Společnosti

Řádná účetní závěrka za rok 2014, Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014, Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014, Zpráva dozorčí rady a návrh změn stanov budou k dispozici k nahlédnutí akcionářům v pracovní dny od 9,00 hodin do 17,00 hod. na adrese Výtvarná 12/2, Ruzyně, 161 00 Praha 6, a to ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady, tj. počínaje dnem 16. května 2015 až do dne konání valné hromady.

Registrace akcionářů bude probíhat v místě konání valné hromady dne 16. června 2015 v 09:45 hodin.

Akcionáři se při registraci prokazují:

·         fyzické osoby platným občanským průkazem, jejich zástupci plnou mocí s ověřeným podpisem zastupované osoby a platným občanským průkazem

·         právnické osoby výpisem z obchodního rejstříku ne starším tří měsíců a:

¤           statutární orgán nebo oprávněný člen statutárního orgánu platným občanským průkazem;

¤           zplnomocnění zástupci plnou mocí s ověřeným podpisem statutárního orgánu právnické osoby a platným občanským průkazem.

Výpisy z obchodního rejstříku a plné moci se předkládají v originále nebo ověřené kopii a odevzdají se při registraci.

Náklady spojené s účastí na řádné valné hromadě nejsou akcionářům hrazeny.

Představenstvo AXIGON a.s.

 

Mgr. Vladimír Komár,

předseda představenstva

AXIGON a.s.

 
 
Tankovací karty

uzivatel_zmena_prihlaseni